Salgs- og leveringsbetingelser
for Holmris Form/Funk

 1. Omfang og gyldighetstid

1.1 Disse salgs- og leveringsvilkårene gjelder alle tilbud, ordrer, leveranser og betalinger hvor HOLMRIS FORM/FUNK A/S («HFF») er leverandør eller underleverandør, hvis ikke annet er spesifikt avtalt ved skriftlig overenskomst (f.eks. i ordrebekreftelsen).  

1.2 Kjøpers ønske om særskilte eller generelle vilkår i anbudsdokumenter, oppdrag, ordrer, kjøpsvilkår eller lignende vil bli godtatt bare hvis dette er uttrykkelig avtalt, se del 1.1.  

1.3 Disse salgs- og leveringsvilkårene gjelder fra 1. januar 2021, og vil fortsette å gjelde inntil annet annonseres av HFF.  

 1. Tilbud

2.1 Alle skriftlige tilbud er sjekket for feil, utelatelser og andre unøyaktigheter, inkludert men ikke begrenset til, skrivefeil og tilgjengelighet av produksjonsmaterialer.  

2.2 De skriftlige tilbudene er bindende for HFF i 15 dager hvis ikke annet er spesifikt angitt i tilbudet.  

2.3 Leveringstider som er angitt i tilbudet, er kun veiledende, da HFF påberoper seg retten til å endre leveringstidspunktet i den endelige ordrebekreftelsen.  

 1. Bestilling/ordrebekreftelse

3.1 Avtaler er bindende for HFF bare når kjøper har mottatt en skriftlig ordrebekreftelse fra HFF, unntatt når kjøpers godkjennelse av tilbud fra HFF skjer innen tidsfristen for godkjennelse, se del 2.2.  

3.2 Ordrebekreftelsen og disse salgs- og leveringsvilkårene skal være grunnlaget for alle avtaler mellom HFF og kjøper.  

3.3 Kjøper må alltid kontrollere ordrebekreftelsen umiddelbart ved mottak. Alle klager på innhold i ordrebekreftelsen må rettes skriftlig til HFF innen tre arbeidsdager, regnet fra datoen på ordrebekreftelsen, ellers vil kjøper være bundet til det som står i ordrebekreftelsen.  

3.4 Bare ordrer som angår HFFs lagerførte standardprodukter, kan kanselleres eller endres, og all kansellering og endring må i hvert enkelt tilfelle godkjennes skriftlig mot samtidig innbetaling av (i) 25 prosent av salgsprisen angitt i ordrebekreftelsen og eventuelt (ii) alle kostnader påløpt for HFF i forbindelse med ordren.  

3.5 HFF forbeholder seg retten til å avvise ordrer inntil alle utestående betalinger fra kjøper til HFF er utført.  

Holmris Form/Funk AS Ryenstubben 3, 0679 Oslo, Norge  

 1. Levering og leveringstid

4.1 Leveringstiden som er angitt i ordrebekreftelsen, er den antatte tiden for levering og vil bli bekreftet to uker før leveringen. Hvis en leveranse fra HFF er forsinket, men utføres innen fire uker fra leveringstiden angitt i ordrebekreftelsen, anses leveringen å være utført i tide.  

4.2 Hvis leveransen er forsinket med mer enn fire uker og den fortsatt ikke har ankommet innen fem dager etter kjøpers påfølgende forespørsel, har kjøper rett til å kansellere ordren skriftlig uten å måtte betale det som er angitt i del 3.4.  

4.3 Kjøper har imidlertid ikke rett til å kansellere ordren, se del 4.2, når (i) HFF har uttalt at leveringstiden avhenger av reserveringer; (ii) produktet er spesielt tilpasset kjøper; (iii) utestående leveranse skyldes force majeure, se del 15; (iv) etterspørselen er unormalt høy; eller (v) etter pålegg fra offentlige myndigheter.  

4.4 Hvis en forsinkelse skyldes omstendigheter på kjøpers side, må kjøper betale den avtalte prisen til fastsatt tidspunkt, og kjøper vil pådra seg lagerkostnader osv. Leveranse med delbetalinger kan utføres. Hvis levering med delbetalinger er avtalt på forespørsel fra kunden, vil to prosent av kontraktsverdien eller minimum NOK 10 000 bli lagt til hver delbetaling.  

 1. Priser og betalingsvilkår

5.1 Med mindre en annen betalingsmetode er skriftlig avtalt, skal betalingen utføres av kjøper ved bankoverføring til HFF.  

5.2 Hvis betalingen utføres etter endelig forfallsdato, vil det påløpe to prosent rente for hver måned eller del av måned fra den fastsatte datoen, til beløpet er overført til HFFs bankkonto.  

5.3 Hvis kjøper skylder HFF beløp som har forfalt med mer enn tretti dager, kan kjøp kun gjøres med postoppkrav eller forhåndsbetaling, uavhengig av det utestående beløpets størrelse. Det samme gjelder hvis kjøper ikke er kredittverdig.  

5.4 Kjøper har ingen rett til motregning uansett hvilke krav/klager kjøper har overfor HFF, og betaling kan ikke nektes på grunn av feil på produkter med mindre HFF selv har bekreftet påviste feil. I tilfelle forsinkelser kan kjøper ikke holde tilbake betaling av krav som allerede er forfalt.  

 1. Forbehold om eiendomsrett

6.1 Med unntak for begrensninger som fremgår av gjeldende lov beholder HFF eiendomsretten til de solgte produktene inntil kjøpesummen, inkluderte påløpte kostnader, i sin helhet er betalt til HFF, eller, hvis retten til å motta kjøpesummen er tildelt andre, til denne andre parten.  

 1. Returer

7.1 HFF tar imot produkter i retur bare hvis det er avtalt på forhånd, og bare hvis produktene leveres til en lagringsplass angitt av HFF i ren, uskadet og ubrutt forpakning, se del 3.4. Produkter og komponenter som ikke er standardprodukter som lagerføres av HFF, endrete produkter, benker og produkter polstret med kundens stoff, kan ikke returneres.  

Holmris Form/Funk AS Ryenstubben 3, 0679 Oslo, Norge  

7.2 Returer skjer på kjøpers risiko og kostnad. Når produktene har blitt returnert til HFF, vil kjøper få tilbakebetalt kjøpesummen fratrukket 25 prosent.  

 1. Garanti

8.1 HFF gir en fem års produksjonsgaranti for produksjonsfeil på materialer og utførelse på nye produkter. Garantien gjelder ikke for normal bruksslitasje, skade på trekk og overflate (inkludert overflatebehandling) eller skade som resultat av feilaktig og/eller utilstrekkelig vedlikehold eller bruk.  

8.2 Hvis ikke annet er avtalt, gjelder en to års produksjonsgaranti på mekaniske og elektroniske komponenter, underlagt begrensningene og innholdet i del 8.1.  

8.3 Produkter som er produsert etter kundens spesifikasjoner, dekkes ikke av HFFs testsertifisering for styrke, holdbarhet og stabilitet, og følgelig gir HFF ingen garanti for slike produkter.  

8.4 Hvis det fremmes garantikrav, kan HFF velge mellom (i) ny levering; (ii) reparasjon; (iii) godtakelse av retur fra kjøper mot kreditering av kjøpesummen til kjøper; og (iv) tilbud til kjøperen om en forholdsmessig reduksjon i kjøpesummen. I alle andre henseender vil bestemmelsen i del 14 angående ansvarsbegrensning gjelde all skadeserstatning.  

 1. Defekter og klager

9.1 Klager på feil og defekter på produktet må sendes skriftlig senest syv dager etter leveringsdato. Klager som sendes etter denne datoen, vil ikke ha noen rettslig effekt med mindre feilen eller defekten ikke kunne oppdages ved å utføre en nøye, umiddelbar kontroll av produktet ved levering. I siste henseende må klager rettes innen syv dager etter at feilen eller defekten ble, eller burde ha blitt, oppdaget. Imidlertid kan kjøper under ingen omstendigheter henvise til feil eller defekter mer enn ett år etter levering med mindre en garanti er gitt slik det fremgår av del 7.  

9.2 Klager på transportskade eller andre feil og defekter som er synlige før utpakking av produktet, må gjøres skriftlig av kjøper ved levering. Hvis dette ikke gjøres, er kjøper ikke berettiget å klage til HFF på skaden.  

9.3 Når klager om feil og defekter fremmes i rett tid, vil del 7.4 og 12 gjelde.  

 1. Produktansvar

10.1 HFF er ansvarlig for all personskade og skade på eiendom forårsaket av et levert produkt hvis produktet det gjelder normalt er tiltenkt kommersiell bruk og i hovedsak er brukt i samsvar med dette av den skadelidende parten.  

10.2 HFF er ikke ansvarlig for skade på forretningseiendom med mindre det er enighet om at skaden skjedde grunnet HFF og ikke kunne vært unngått under kjøpers kontroll av de leverte produktene.  

10.3 Hvis HFF blir trukket til ansvar av en tredjepart som resultat av skade på forretningseiendom og dette overskrider grensene etablert for HFFs ansvar, skal kjøper holde HFF skadesløs med hensyn til dette.  

10.4 Hvis en tredjepart fremmer krav om skadeserstatning mot kjøper basert på produktansvar, må kjøper umiddelbart opplyse HFF skriftlig om dette.  

Holmris Form/Funk AS Ryenstubben 3, 0679 Oslo, Norge  

10.5 I tilfeller hvor eiendom eller personer skades på grunn av defekter på HFFs produkter, må HFF umiddelbart få tilgang til å inspisere stedet der skaden/personskaden har skjedd og eventuell skade på eiendom.  

 1. Teknisk informasjon

11.1 Produktinformasjon, illustrasjoner, tegninger, informasjon om tekniske data (f.eks. vekt, dimensjoner, volum, styrke, vektgrense, ytelse og overflate), materiale i kataloger, brosjyrer og annet materiale fra HFF er kun veiledende.  

 1. Ergonomisk informasjon

12.1 HFFs informasjon om produktenes ergonomiske egenskaper er kun veiledende og kan ikke erstatte individuelle ergonomiske råd.  

12.2 Ingen krav om skadeserstatning eller andre rettsmidler for brudd, kan igangsettes mot HFF angående den gitte ergonomiske informasjonen eller forskrifter knyttet til dette.  

 1. Ansvarsbegrensning

13.1 HFFs ansvar, inkludert forsinkelsesansvaret i del 5, garantien  

13.2 HFF tar ikke ansvar for indirekte tap, inkludert tap av omdømme, tap av fortjeneste, driftsmessig tap, løpende kostnader eller tap av kunder.  

13.3 I alle tilfeller er HFFs ansvar for skader begrenset til verdien av ordren det gjelder, som er den totale kjøpesummen ekskl. mva.  

 1. Force majeure 

14.1 Kjøper kan ikke fremme krav mot HFF for kontraktsbrudd hvis en forsinkelse er utenfor HFFs kontroll, f.eks. på grunn av brann, krig, mobilisering, arbeidskonflikter, beslagleggelse, restriksjoner i forhold til utenlandsk valuta, oppstand og uro, generell knapphet på goder eller defekter på, eller forsinkelser i, leveranser fra underleverandører.  

14.2 Hvis HFF har til hensikt å kreve fritak fra ansvar grunnet force majeure, må HFF gi skriftlig beskjed til kjøper innen rimelig tid.  

 1. Gjeldende lov og verneting

15.1 Disse salgs- og leveringsvilkårene er underlagt norsk lov.  

15.2 Enhver disputt mellom partene angående salgs- og leveringsvilkårene og tolkningen av disse vil bli avgjort i Oslo tingrett.  

15.3 HFF har også adgang til å igangsette en rettsprosess i rettskretsen der kjøpers bedrift befinner seg.